10-(Carbomethoxy)decyldimethylchlorosilane

10-(carbomethoxy)decyldimethylchlorosilane

IUPAC Name: 10-(carbomethoxy)decyldimethylchlorosilane

Type: organic

CAS RN: 53749-38-5